Medisch Dossier / LSP

De huisarts legt een dossier van de patient aan met alle in het kader van de gezondheid en voor de behandeling relevante gegevens. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het beeindigen van de behandelrelatie of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

De huisarts is “eigenaar” van het medisch dossier als gegevensdrager en heeft de zeggenschap over de opneming en wijziging van gegevens. De patient is beschikkingsbevoegd ten aanzien van de gegevens die over hem/haar in het dossier zijn opgenomen en heeft daarom onder meer het recht de gegevens in te zien en zonodig aan te vullen of te vernietigen.

De huisarts kan niet verplicht worden het originele dossier af te staan, noch aan de patient zelf, noch aan anderen. Met toestemming van de patient mag de huisarts wel het originele dossier aan een andere huisarts overdragen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de patient een nieuwe huisarts kiest.

Mocht u een kopie van uw dossier, of gedeelten hiervan willen inzien, dan is dat mogelijk tegen de landelijk geldende kostenvergoeding.

Het komt vaak voor dat bijvoorbeeld een verzekeraar, hypotheekverstrekker of een letselschade-expert inzage opvragen in een bepaald dossier. Dit kan alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

U kunt toestemming geven voor het LSP via onderstaande link.

Ik Geef Toestemming !